COOKIE POLICY (NL)

COOKIE POLICY BELGIAN BASKETBALL COACHES ASSOCIATION

1. Algemeen 

Belgian Basketball Coaches Association (hierna genoemd “BBCA”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://belgianbasketballcoaches.be (hierna genoemd de “Website”), te verbeteren. Alle gegevens die BBCA haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

BBCA is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

2. Wat is een cookie? 

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt BBCA u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

• Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

• Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

• Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. BBCA maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om BBCA te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt BBCA zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

• Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft BBCA haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer Facebook, alsook maakt BBCA gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die BBCA gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en BBCA controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die BBCA desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

  • _GA
  • _GID
  • _UTMA
  • _UTMZ

4. Cookies uitschakelen 

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

COOKIE POLICY (FR)

COOKIE POLICY ASSOCIATION BELGE DES COACHS DE BASKETBALL

1. Général

L’Association Belge des Coachs de Basketball (ci-après dénommée «BBCA», «nous») utilise principalement des cookies pour améliorer votre expérience de navigation sur https://belgianbasketballcoaches.be (ci-après dénommé le «site Web»). Toutes les données que BBCA extrait de ses cookies sont anonymes et ne sont utilisées que pour comprendre l’expérience client sur le site Web dans le but d’améliorer les performances et la convivialité de ce site Web.

La BBCA a le droit de mettre à jour cette politique de cookies en plaçant une nouvelle version sur le site Web. Dans ce contexte, il est fortement recommandé de consulter régulièrement le site Web et la page pertinente sur laquelle la politique en matière de cookies est affichée, pour vous assurer que vous êtes au courant de tout changement. Dès qu’une nouvelle politique de cookies entrera en vigueur, votre consentement concernant l’utilisation des cookies sera de nouveau demandé.

2. Qu’est-ce qu’un cookie? 

Un cookie, également appelé cookie HTTP, cookie Web ou cookie de navigateur, est généralement un petit fichier texte envoyé depuis un site Web et stocké dans le navigateur Web respectivement. sur l’appareil de l’utilisateur pendant qu’un utilisateur navigue sur un site Web resp. utilise une application mobile. Lorsque l’utilisateur surfera sur le même site Web à l’avenir, les données stockées dans le cookie peuvent être récupérées par le site Web pour informer le site Web de l’activité précédente de l’utilisateur. Les cookies sont conçus comme un mécanisme fiable permettant aux sites Web de se souvenir de l’état du site Web ou de l’activité que l’utilisateur a entreprise dans le passé. Ils nous aident à optimiser votre visite sur le site Web, à mémoriser les choix techniques (par exemple le choix de la langue, la newsletter, etc.) et à montrer des services et des offres plus pertinents. Si vous souhaitez consulter le site Internet ou La BBCA vous recommande d’activer les cookies. Cependant, si vous choisissez de ne pas le faire, vous êtes toujours libre de ne pas les activer.

Les cookies peuvent inclure le fait de cliquer sur certains boutons, de se connecter ou d’enregistrer les pages visitées par l’utilisateur, même des mois ou des années auparavant. Bien que les cookies ne puissent pas contenir de virus et installer des logiciels malveillants sur l’ordinateur invité, les cookies de suivi et en particulier les cookies de suivi tiers sont souvent utilisés comme moyen de compiler des données à long terme à partir de l’historique de navigation des individus – un problème majeur de confidentialité pour les législateurs européens et américains de prendre des mesures en 2011. Cette déclaration de cookie est conforme à la loi belge en vigueur (loi du 10/07/2012 portant dispositions relatives aux communications électroniques, BS 20/9/2012).

Ce site Web utilise différents types de cookies:

• Cookies strictement nécessaires: Comme leur nom l’indique, ces cookies sont strictement nécessaires pour vous permettre de naviguer sur le site Web ou pour fournir certaines fonctionnalités que vous avez demandées.

• Cookies de fonctionnalité: ces cookies améliorent la fonctionnalité du site Web en stockant vos préférences.

• Cookies de suivi: ces cookies survivront aux sessions des utilisateurs. Lorsque l’âge maximal d’un cookie persistant est défini sur 1 an, au cours de cette année, la valeur initiale incluse dans ce cookie sera renvoyée au serveur à chaque fois que l’utilisateur visite le serveur. Cela est fait pour stocker des informations essentielles, telles que la façon dont l’utilisateur est initialement venu sur le site Web. Pour cette raison, ils sont également appelés cookies de suivi. Par exemple, une fois que vous avez choisi votre langue préférée, le site Web enregistrera votre préférence dans un cookie persistant et l’enregistrera sur votre navigateur. Lorsque vous visitez à nouveau le site Web par la suite, le site Web utilisera ce cookie permanent pour garantir que le contenu est livré dans la langue que vous préférez.

• Cookies de performance: ces cookies aident à améliorer les performances du site Web et offrent ainsi une meilleure expérience utilisateur. BBCA utilise Google Analytics, un service d’analyse Web populaire proposé par Google Inc. Google Analytics utilise des cookies pour aider la BBCA à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web. Il enregistre le nombre de visiteurs et informe la BBCA de leur comportement global – comme la durée typique d’une visite sur le site Web ou le nombre de pages qu’un utilisateur consulte en moyenne.

• Cookies tiers: pour soutenir ses communications, BBCA a ancré son contenu dans les canaux de médias sociaux, tels que Facebook, ainsi qu’en utilisant les options de partage sur les réseaux sociaux. Les canaux que la BBCA utilise peuvent contenir des cookies de ces sites Web et la BBCA ne les contrôle pas. Vous devriez consulter le site Web pertinent de ces tiers pour plus d’informations sur ces cookies.

3. Liste des cookies que le site Web utilise

Le tableau ci-dessous répertorie les cookies que BBCA utilise le cas échéant et les informations qu’ils stockent.

Google Analytics cookies

Nous utilisons des cookies de Google Analytics pour collecter des données sur vos sessions sur notre site Web. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de ces cookies, veuillez consulter la déclaration relative aux cookies et à la confidentialité de Google.

  • _GA
  • _GID
  • _UTMA
  • _UTMZ

4. Désactiver les cookies

Un certain nombre d’options sont disponibles pour empêcher le stockage des cookies. Veuillez visiter les sites Web des différents navigateurs pour savoir comment bloquer le stockage des cookies. Il convient de se rappeler que lorsque vous décidez de supprimer tous vos cookies, vous devrez probablement saisir à nouveau tous vos noms d’utilisateur et mots de passe sur tous les sites Web que vous visitez, vous n’avez donc même pas eu à y penser auparavant. Comme déjà mentionné, les cookies peuvent être un réel atout pour votre expérience de navigation Web. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, veuillez visiter le site Web www.allaboutcookies.org à visiter. Ce site Web fournit plus d’informations sur les cookies, explique en détail comment supprimer les cookies que vous trouvez et vous montre comment autoriser des sites Web de confiance à stocker des cookies sur votre ordinateur.