PRIVACY POLICY (NL)

PRIVACY VERKLARING BELGIAN BASKETBALL COACHES ASSOCIATION

Ik begrijp dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is van Belgian Basketball Coaches Association (hierna genoemd “BBCA”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://belgianbasketballcoaches.be/ (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen BBCA en haar klanten, prospecten en business partners.

BBCA wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BBCA verzamelt, alsook over de wijze waarop BBCA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website van BBCA impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van BBCA.

Soorten persoonsgegevens

BBCA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van BBCA

BBCAverzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal BBCA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BBCA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met BBCA
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van BBCA
 • Het uitwisselen van business cards
 • Het uitwisselen van cadeaubonnen en/of kortingsbonnen

De door BBCA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

BBCA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met BBCA
 • Het leveren van advies
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BBCA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van BBCA en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen). Indien het noodzakelijk is dat BBCA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BBCA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BBCA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

In alle overige gevallen zal BBCA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BBCA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons via info@belgianbasketballcoaches.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die BBCA mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door ons te contacteren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van BBCA.

Beveiliging persoonsgegevens

BBCA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BBCA zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van BBCA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan BBCA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 

Update Privacy Verklaring

BBCA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is BBCA verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop BBCA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer BBCA

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BBCA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

PRIVACY POLICY (FR)

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ ASSOCIATION BELGE DES COACHS DE BASKETBALL

Je comprends que votre confiance en nous est la plus importante de la Belgian Basketball Coaches Association (ci-après dénommée «BBCA», «nous» ou «nous»). Votre vie privée est donc essentielle pour nous. Cette déclaration de confidentialité (ci-après dénommée «Déclaration de confidentialité») s’applique, entre autres, à (i) notre site Web https://belgianbasketballcoaches.be/ (ci-après dénommé le «site Web») et (ii) toutes les relations (commerciales) entre la BBCA et ses clients, prospects et partenaires commerciaux.

La BBCA tient à souligner qu’elle s’efforce toujours d’agir conformément (i) à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données personnelles et / ou (ii) au règlement de l’UE de 2016 sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel concernant la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46 / CE. Cette déclaration de confidentialité comprend des informations sur les données personnelles que BBCA recueille, ainsi que sur la façon dont BBCA utilise et traite ces données personnelles.

La visite du site Web de la BBCA implique votre approbation expresse (par communication de vos données personnelles ou opt-in) de la déclaration de confidentialité et donc de la manière dont nous collectons, utilisons et traitons vos données personnelles.

Veuillez lire cette déclaration de confidentialité conjointement avec le cookie policy de la BBCA.

Types de données personnelles

BBCA peut collecter et traiter les données personnelles suivantes:

 • Nom
 • Prénom
 • Adresse
 • Adresse de la société
 • Adresse mail
 • Numéro de téléphone (fixe/gsm)
 • Nom de la société
 • Numéro d’entreprise
 • Informations concernant l’utilisation que vous faites du site Web (telles que, mais sans s’y limiter, l’adresse IP, le type de navigateur, la page Web que vous avez visitée lorsque vous avez accédé au site Web)
 • Préférences de communication
 • Données de correspondance avec la BBCA

La BBCA recueille également automatiquement des informations anonymes concernant l’utilisation que vous faites du site Web. Par exemple, la BBCA enregistrera automatiquement les parties du site Web que vous visitez, le navigateur Web que vous utilisez, le site Web que vous avez visité lorsque vous avez accédé au site Web, ainsi que votre adresse IP. Nous ne pouvons pas vous identifier sur la base de ces données, mais cela permet à la BBCA de compiler des statistiques sur l’utilisation du site Web et d’envoyer des communications plus ciblées.

Méthode de collecte des données personnelles

Ces données personnelles sont collectées auprès de resp. dans le cadre de:

 • Une collaboration avec la BBCA
 • Visite du site Internet
 • L’inscription à la newsletter (que ce soit via le site Web ou non)
 • Correspondance avec et de la BBCA
 • Échange de cartes de visite
 • Échange de chèques-cadeaux et / ou de coupons de réduction

Les données personnelles collectées par la BBCA sont ainsi fournies expressément et volontairement par vous.

Utilisation des données personnelles

La BBCA peut utiliser vos données personnelles pour:

 • L’exécution d’un accord avec la BBCA
 • Fournir des conseils
 • Envois marketing et de publicité ciblées, de mises à jour et d’offres promotionnelles en fonction de vos préférences de communication
 • Envoi de factures et encaissement des paiements
 • Optimiser la qualité, la gestion et le contenu du site Web
 • À des fins statistiques
 • La préparation d’une offre
 • Réalisation d’enquêtes de satisfaction client, d’enquêtes et d’autres études de marché

Divulgation de données personnelles à des tiers

La BBCA ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers, sauf lorsque cela est nécessaire pour la fourniture des services de la BBCA et leur optimisation (telles que, mais sans s’y limiter, le traitement des paiements). S’il est nécessaire que la BBCA divulgue vos données personnelles à des tiers dans ce contexte, le tiers concerné est obligé d’utiliser vos données personnelles conformément aux dispositions de la présente déclaration de confidentialité.

Sans préjudice de ce qui précède, il est cependant possible que la BBCA divulgue vos données personnelles:

 • Aux autorités compétentes (i) lorsque la BBCA est tenue de le faire par la loi ou dans le cadre de procédures judiciaires ou futures et (ii) pour sauvegarder et défendre nos droits;

Dans tous les autres cas, la BBCA ne vendra, ne louera ni ne transmettra vos données personnelles à des tiers.

Stockage des données personnelles

Sauf si une période de conservation plus longue est requise ou justifiée (i) par la loi ou (ii) par le respect d’une autre obligation légale, la BBCA ne conservera vos données personnelles que pendant la période nécessaire pour atteindre et remplir ses objectifs, tels que décrit dans la déclaration de confidentialité sous «utilisation des données personnelles».

Vos droits à la vie privée

Si vous souhaitez invoquer vos droits à la confidentialité, tels que définis ci-dessous, veuillez nous contacter via info@belgianbasketballcoaches.be:

 • Droit d’accès aux données personnelles que BBCA peut avoir sur vous;
 • Droit de rectification, de finalisation ou de mise à jour de vos données personnelles;
 • Droit à la suppression de vos données personnelles (“droit à l’oubli”);
 • Droit de restreindre le traitement de vos données personnelles;
 • Droit à la portabilité de vos données personnelles;
 • Droit de s’opposer / s’opposer au traitement de vos données personnelles.

En principe, vous pouvez exercer ces droits gratuitement en nous contactant.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletters ou d’informations sur nos services, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le bouton «se désinscrire» fourni au bas de chaque e-mail de la BBCA.

Sécurité des données personnelles

La BBCA s’engage à prendre des précautions raisonnables, physiques, technologiques et organisationnelles en vue d’empêcher (i) l’accès non autorisé à vos données personnelles, ainsi que (ii) la perte, l’utilisation abusive ou la modification de vos données personnelles.

BBCA stockera toutes les données personnelles collectées dans le cloud (avec des centres de données au sein de l’UE).

Nonobstant la politique de sécurité de la BBCA, les contrôles qu’elle effectue et les actions qu’elle entreprend dans ce contexte, un niveau de sécurité infaillible ne peut être garanti. Aucune méthode de transmission ou de transfert via Internet, ni aucune méthode de stockage électronique n’est sécurisée à 100%, donc BBCA ne peut garantir une sécurité absolue dans ce contexte.

Traitement transfrontalier des données personnelles

Tout transfert de données à caractère personnel hors de l’Espace économique européen (EEE) à un destinataire domicilié ou domicilié dans un pays non couvert par une décision d’adéquation émise par la Commission européenne sera régi par les dispositions d’un accord de transfert de données qui ( i) les clauses contractuelles types, telles que stipulées dans la «décision de la Commission européenne du 5 février 2010 (décision 2010/87 / CE)», ou (ii) tout autre mécanisme prévu par la législation sur la vie privée ou tout autre règlement concernant la contiendra le traitement des données personnelles.

Mise à jour de la déclaration de confidentialité

La BBCA est autorisée à mettre à jour cette déclaration de confidentialité en publiant une nouvelle version sur le site Web. Il est fortement recommandé de consulter régulièrement le site Web et la page pertinente sur laquelle la déclaration de confidentialité est affichée pour vous assurer que vous êtes au courant de tout changement.

Autres sites Internet

Le site Web peut contenir des hyperliens vers d’autres sites Web. La BBCA n’est en aucun cas responsable de la politique de confidentialité ou des pratiques de confidentialité d’un tiers.

Réclamations

Si vous avez des plaintes concernant la manière dont la BBCA recueille, utilise et / ou traite vos données personnelles, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission de la confidentialité.

Contactez la BBCA

Si vous avez des questions sur la déclaration de confidentialité ou sur la manière dont la BBCA collecte, utilise ou traite vos données personnelles, veuillez nous contacter: